عکس نقاشی Muse on Pegasus Odilon Redon

تابلو نقاشی Muse on Pegasus Odilon Redon

0 تومان
دانلود عکس نقاشی Muse on Pegasus Odilon Redon
نقاش: Odilon Redon
تاریخ خلق 1907/1910
ابعاد 73.5أ—54.4cm
نوع Painting
متریال و ابزار oil on canvas

موضوعات مرتبط :

رنگ روغن 5977 نقاشی هنر مدرن 3513 نقاشی سمبولیسم 341 نقاشی پست امپرسیونیسم 1242 نقاشی Odilon Redon 230 نقاشی The Museum of Modern Art, Gunma 9 نقاشی